Pereskia sp. Uhlig108867
名前
学名
和名
Pereskia sp. (sollte man bestellen für Samengeschäft Goethe-Set) Uhlig Kakteen 108867
 -
Synonyms
Synonyms の和名
 -
 -

不明
栽培
Uhlig Kakteenより輸入した詳細不明種です。
かなり丈夫なようです。

BACK